Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

SPITALAS Nicolas: Εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ για παιδιά διαζυγίων

SPITALAS Nicolas: Εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ για παιδιά διαζυγίων: 1Nα διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ Μαροφςι, 13 -10 -2010 Αρικ. Πρωτ. Φ.7/ 517/ 12...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου