Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ

ΣΤΗ ΧΙΛΗ, ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ

http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.minhda.cl/english/prensa/detalle.php%3Fid%3D12316%26code%3DclLO/lqdKLRAM
Ειδήσεις Date: 19/Nov/2007 Ημερομηνία: 19/Nov/2007
Minister of Finance announces new bill on taxation of economic compensation arising from divorce Υπουργός Οικονομικών ανακοινώνει το νέο νομοσχέδιο για τη φορολόγηση της οικονομικής αποζημίωσης που προκύπτουν από το διαζύγιο
Andrés Velasco stated today in La Moneda that the Presidency has every intention of soon forwarding a bill on the issue and that he has absolutely no doubt that through collaboration with Congress there will be a prompt and positive solution. Andrés Velasco δήλωσε σήμερα στη La Moneda ότι η Προεδρία έχει την πρόθεση να διαβιβάσει σύντομα το νομοσχέδιο για το θέμα και ότι ο ίδιος δεν έχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι μέσω της συνεργασίας με το Κογκρέσο θα υπάρξει μια άμεση και θετική λύση.
Minister of Finance, Andrés Velasco, announced today that the Presidency will send Congress a proposal regarding the taxation of compensations arising from divorce procedures that do not constitute income and, as such, are not subject to taxes when they are established by means of a judicial determination, but are subject to a different treatment when agreed upon directly between the parties. Υπουργός Οικονομικών, Andres Velasco, ανακοίνωσε σήμερα ότι η Προεδρία θα στείλει το Κογκρέσο μια πρόταση σχετικά με τη φορολόγηση των αποζημιώσεων που προκύπτουν από τις διαδικασίες διαζυγίου που δεν αποτελούν εισόδημα και, ως εκ τούτου, δεν υπόκεινται σε φόρους, όταν είναι εγκατεστημένα μέσω μιας δικαστικής αποφασιστικότητα, αλλά υπόκεινται σε διαφορετική μεταχείριση, όταν συμφωνηθεί απευθείας μεταξύ των μερών.
Velasco, who together with Minister of the Presidency Jose Viera Gallo, received congressmen today who are interested in the issue, affirmed that “we have been discussing an issue that had already been identified as one requiring study and discussion - that of how compensations arising from divorce should be taxed. And having identified the need to deal with the problem, the administration is shuffling the technical formulas appropriate for legislating and correcting the situation.” Velasco, ο οποίος μαζί με τον Υπουργό Προεδρίας Jose Viera Gallo, μέλη του Κογκρέσου που ελήφθη σήμερα, που ενδιαφέρονται για το θέμα, επιβεβαίωσε ότι «συζητάμε ένα θέμα που είχε ήδη εντοπιστεί ως ένας που απαιτεί μελέτη και συζήτηση - ότι από τον τρόπο αποζημιώσεις που προκύπτουν από διαζύγιο θα πρέπει να φορολογούνται. Και αφού επεσήμανε την ανάγκη για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η διοίκηση είναι το ανακάτεμα των τύπων κατάλληλων τεχνικών για τη θέσπιση νομοθεσίας και τη διόρθωση της κατάστασης. "
For this formula, he said, we “will involve legal firms, have the opinion of the Internal Revenue Service and of attorneys.” Nevertheless, he highlighted that the important point is that “there is a consensus that this is a situation regarding which there is a need to pass legislation and clarify certain situations that today are unclear.” Για αυτόν τον τύπο, είπε, ότι "θα περιλαμβάνει δικηγορικά γραφεία, έχουν τη γνώμη της Φορολογικής Υπηρεσίας και των δικηγόρων." Παρόλα αυτά, τόνισε πως το σημαντικό σημείο είναι ότι «υπάρχει συναίνεση ότι αυτή είναι μια κατάσταση που υπάρχει όσον αφορά την είναι ανάγκη να περάσει νομοθεσία και να αποσαφηνίσει ορισμένες καταστάσεις που σήμερα είναι ασαφείς. "
In response to a question, Velasco affirmed that “in no way” can it be stated that the taxation of compensations agreed upon by the spouses undergoing divorce was a “move” by the Internal Revenue Service. “There was an interpretation of a current law and what happened is that when legislation was passed regarding divorce differing situations were not foreseen and what needs to be done now is make the corresponding clarification,” he affirmed. Απαντώντας σε ερώτηση, Velasco, διαβεβαίωσε ότι "σε καμία περίπτωση δεν" μπορεί να αναφερθεί ότι η φορολογία των αποζημιώσεων που συμφωνήθηκαν από τους συζύγους υποβάλλονται σε διαζύγιο ήταν μια "κίνηση" από την υπηρεσία εσωτερικού εισοδήματος. "Υπήρξε μια ερμηνεία του ισχύοντος δικαίου και αυτό που συνέβη είναι ότι, όταν ψηφίστηκε νομοθεσία σχετικά με το διαζύγιο διαφορετικές καταστάσεις που δεν είχαν προβλεφθεί και τι πρέπει να γίνει τώρα είναι να την αντίστοιχη διευκρίνιση, "αυτός επιβεβαίωσε.
He added that the Presidency fully intends to send a bill to Congress soon and said that he did not have “the least doubt that we are going to work well with the members of Congress to arrive at a prompt solution.” Πρόσθεσε ότι η Προεδρία προτίθεται πλήρως για να στείλετε ένα νομοσχέδιο στο Κογκρέσο σύντομα και είπε ότι δεν είχε «την παραμικρή αμφιβολία ότι πρόκειται για καλή συνεργασία με τα μέλη του Κογκρέσου για να καταλήξουμε σε μια άμεση λύση."
Moving on to other subjects and regarding the financial resources for Transantiago, the minister commented that the main concern is for the people who use the capital's public transportation system and that the search will continue for formulas that allow the system to work and to keep improving. Προχωρώντας σε άλλα θέματα και όσον αφορά τους οικονομικούς πόρους για Transantiago, η υπουργός σχολίασε ότι η κύρια ανησυχία είναι για τα άτομα που χρησιμοποιούν το σύστημα δημόσιων μεταφορών της πρωτεύουσας και ότι η έρευνα θα συνεχιστεί για τύπους που επιτρέπουν στο σύστημα να λειτουργήσει και να διατηρηθεί η βελτίωση. “We are not here for political games or maneuvering,” he stated. Velasco added that a minimal respect for the senators who must make decisions tomorrow affecting these resources does not permit an affirmation that the resources will be rejected. “What we will do is talk with the senators as we always do with projects of this kind,” he concluded. "Δεν είμαστε εδώ για πολιτικά παιχνίδια ή ελιγμούς," δήλωσε. Velasco πρόσθεσε ότι ένα ελάχιστο σεβασμό για την γερουσιαστές οι οποίοι πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν αύριο αυτοί οι πόροι δεν επιτρέπουν την επιβεβαίωση ότι οι πόροι θα πρέπει να απορριφθεί. "Αυτό που θα κάνουμε είναι να Συζήτηση με τους γερουσιαστές όπως κάνουμε πάντα με τα έργα αυτού του είδους, "κατέληξε.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ-ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ
http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://journals.cambridge.org/production/action/cjoGetFulltext%3Ffulltextid%3D1975512
Περίληψη
The effects of low income, urbanisation and young age population on age-adjusted rates of first marriage, divorce and live birth among the Japanese population in 46 prefectures were analysed by stepwise regression for 1970 and for 1975. Οι επιπτώσεις των χαμηλών εισοδημάτων, η αστικοποίηση του πληθυσμού και των νέων σε ηλικία με την ηλικία προσαρμοσμένο ποσοστό του πρώτου γάμου, διαζυγίου και ζώντων γεννήσεων μεταξύ των ιαπωνικών πληθυσμού σε 46 νομούς που αναλύθηκαν από την σταδιακή υποχώρηση για το 1970 και για το 1975. During this period, Japanese society experienced a drastic change from long-lasting economic growth to serious recession in 1973. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ιαπωνική κοινωνία γνώρισε μια δραματική αλλαγή από την μακρόχρονη οικονομική ανάπτυξη σε σοβαρή ύφεση το 1973. In both 1970 and 1975, the first marriage rate for females was inversely related to low income and the divorce rates for both males and females were positively related to low income. Σε αμφότερες τις 1970 και 1975, ο πρώτος συντελεστής γάμος για τις γυναίκες ήταν αντιστρόφως ανάλογες με το χαμηλό εισόδημα και τα ποσοστά διαζυγίου και για τους δύο άνδρες και γυναίκες ήταν συνδέεται ευθέως με χαμηλό εισόδημα. The live birth rate was significantly related to low income, urbanisation and young age population only in 1975. Το ποσοστό γεννήσεων ήταν συνδεδεμένη με σημαντικά χαμηλό εισόδημα, η αστικοποίηση και οι νέοι του πληθυσμού σε ηλικία μόλις το 1975. The first marriage rate for females and the divorce rates for both sexes increased significantly but the first marriage rate for males and live birth rate significantly decreased between 1970 and 1975. Ο πρώτος γάμος ποσοστό για τις γυναίκες και τα ποσοστά διαζυγίου και για τα δύο φύλα αυξάνεται σημαντικά, αλλά ο πρώτος συντελεστής του γάμου για τους άνδρες και ποσοστό γεννήσεων μειώθηκε σημαντικά μεταξύ 1970 και 1975. These findings suggest that low income was the essential factor affecting first marriage for females and divorce for males and females. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι τα χαμηλά εισοδήματα ήταν το βασικό παράγοντα που επηρεάζει τον πρώτο γάμο για τις γυναίκες και το διαζύγιο για άνδρες και γυναίκες.
(Received March 25 1992) (Received 25 Μαρτίου 1992)

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ

Tα παρακάτω κείμενα έστειλαν μέλη και ΔΣ του ΣΥΓΑΠΑ για τα φορολογικά των διαζευγμένων, σημειώνοντας οτι το ένα εκατομμύριο των διαζευγμένων μπαμπάδων (και άλλο ένα εκατομμύριο μαμάδων) είναι παραμελημένοι από την Πολιτεία και είναι φτωχοί νοικοκυραίοι που αναζητούν δικαίωση.
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΛΗΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΑΠΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.
ΕΔΩ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ:
ΣΕΛΙΔΑ 1:
http://www.opengov. gr/minfin/ ?option=comment_ view&comment_id=9799
από Κωνσταντινος Αργυρούλης -
http://www.sos- sygapa.eu/ dioikitika/ profile-syllogou .htm -- 30
Δεκεμβρίου 2009 @ 19:28
Κύριε υπουργέ,
Είμαι μέλος του Συλλογου για την Ανδρικη και Πατρική Αξιοπρέπεια
(ΣΥ.Γ.Α.Π.Α). Στα δικαστήρια όπου προσφεύγουν πολλα ζευγάρια σήμερα
εφόσον χωρίσουν, κατα συντριπτικη πλειοψηφία επιδικάζεται στον πατέρα
ποσό διατροφής τις περισσότερες φορές υπέρογκο και επιπλέον το ποσό
της διατροφής δεν εκπίπτει από το εισόδημα. Θεωρούμε οτι αυτό είναι
άδικο. Στα πλαίσια της αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος, σας
προτείνουμε κάτι εύλογο και λογικό, δηλαδή να εκπίπτει το ποσό της
διατροφής απο το φορολογητέο εισόδημα. Επίσης ορθό είναι κατα τη γνωμη
μας να υποχρεώνεται η πλευρά που εισπράττει την διατροφή να την
δηλώνει στην Εφορία και όχι να τα <<βάζει στην τσέπη>>.
Θα θέλαμε να ακούσουμε τη γνωμη σας επί αυτού.
Με τιμή
. από Κυπαρισσόπουλος Δημήτριος - — 12 Ιανουαρίου 2010 @ 15:28
Αγαπητοί κύριοι,
είμαι παντρεμένος και έχω 3 παιδιά, το ένα από τα οποία είναι από τον πρώτο μου γάμο, αλλά δυστυχώς δεν έχω την επιμέλειά του, επειδή ως γνωστό,στην Ελλάδα φασιστικά η επιμέλεια δίνεται στη μητέρα (αλλά μακάρι αυτό να αποτελέσει προιόν μελλοντικής διαβούλευσης…). Δεν καταλαβαίνω γιατί το ποσό της διατροφής που πληρώνω κάθε μήνα (480 ευρώ ή 5760 ετησίως για ένα παιδί!!!) δεν αναγνωρίζεται ως δαπάνη για εμένα, δεν έχω φοροαπαλλαγή και το χειρότερο από όλα δεν λογίζομαι καν ως τρίτεκνος για το Ελληνικό κράτος! Και περιέργως για το ποσό αυτό δεν φορολογείται ούτε η μητέρα που λαμβάνει τα χρήματα αυτά και τα προσθέτει στο εισόδημά της. Επειδή αντιλαμβάνομαι πως το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις χωρισμένων πατεράδων, θεωρώ πως η αποκατάσταση αυτής της στρέβλωσης θα οδηγήσει σε δικαιότερο καθεστώς φορολόγησης αλλά και σε άρση του αισθήματος της αδικίας για χιλιάδες Έλληνες χωρισμένους γονείς.
σταθερός σύνδεσμος σχολίου |
. από ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - — 12 Ιανουαρίου 2010 @ 14:48
Είμαι Στρατιωτικός Δικαστής, υπαγόμενος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και αμείβομαι ως αξιωματικός. Φέρω το βαθμό του Στρατιωτικού Δικαστή Α’ (Συνταγματάρχη) και λαμβάνω καθαρές μηνιαίες αποδοχές 2.306,96Ε. Είμαι διαζευγμένος με τρία τέκνα και καταβάλλω μηνιαία διατροφή ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ -όχι για την πρώην σύζυγο- το ποσό των 1.000Ε. Μεταξύ των επιδομάτων τα οπόία λαμβάνω είναι και το επίδομα ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ύψους 138Ε μηνιαίως, το οποίο λαμβάνουν οι άγαμοι αξιωματικοί. Ομοίως ο φόρος εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται μηνιαίως, είναι αυτός του αγάμου (519,25Ε). Θεωρώ εντελώς άδικο το γεγονός να καταβάλλω μηνιαία διατροφή, την οποία δε δύναμαι να συμπεριλάβω στη φορολογική μου δήλωση, και να λαμβάνω επίδομα εξομάλυνσης αγάμου χωρίς τέκνα, ενώ είμαι διαζευγμένος με τρία τέκνα, για τα οποία μάλιστα μου παρακρατείται από την υπηρεσία, το ποσό 157,92Ε μηνιαίως για το δικαιούμενο από αυτά ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Β.Ε.Α.). Διευκρινίζω ότι οι κατηγορίες δικαιούχων του επιδόματος εξομάλυνσης είναι: άγαμοι αξιωματικοί, έγγαμοι χωρίς τέκνα και έγγαμοι με τέκνα (279Ε μηνιαίως). Είναι αυτονόητο ότι η υπαγωγή μου στους αγάμους χωρίς τέκνα και η λήψη του επιδόματος κατά το ήμισυ, είναι προφανώς άδικη, τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία η πρώην σύζυγός μου από την ημερομηνία του διαζυγίου , προ δωδεκαετίας, δεν εργάζεται και δεν έχει εισοδήματα. Παρακαλώ όπως εξετασθεί η περίπτωση λήψης ανώτερης κατηγορίας επιδόματος εξομάλυνσης και υπολογισμού της καταβαλλόμενης διατροφής κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης.
. από Καραγεώργος Γεώργιος - — 12 Ιανουαρίου 2010 @ 14:26
Είμαι διαζευγμένος πατέρας δύο ανήλικων παιδιών την επιμέλεια των οποίων έχει η μητέρα τους. Παρότι πληρώνω βάσει δικαστικής απόφασης 500,00 € μηνιαίως ώς διατροφή για τα παιδιά μου, η συγκεκριμένη δαπάνη δεν μου αναγνωρίζεται από τη Δ.Ο.Υ., ενώ ταυτόχρονα δεν έχω ούτε μεγαλύτερο αφορολόγητο λόγω των δύο παιδιών μου. Είναι τεράστια αδικία και είναι τουλάχιστον ρατσιστική αλλά και οικονομικά επώδυνη η αντιμετώπιδη των διαζευγμένων γονέων που δεν έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους. Καλύπτω το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών των παιδιών μου και ζητώ από την πολιτεία να το λαμβάνει υπόψιν στην εκκαθάριση των φορολογικών μου στειχείων.
ΨΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 2005:
http://www.in. gr/news/article. asp?lngEntityID= 692046
Mε απόφαση του υφυπουργού Oικονομικών Aντώνη Mπέζα καθορίζονται οι νέες δαπάνες που αφαιρούνται είτε από το εισόδημα των φορολογουμένων είτε από το φόρο, καθώς και τα δικαιολογητικά που -όπως αναφέρει η Ημερησία- θα πρέπει να συνυποβληθούν με τη φορολογική δήλωση.
Eιδικότερα, οι νέες φοροαπαλλαγές -που θεσπίστηκαν με τον τελευταίο φορολογικό νόμο- αφορούν:
1. Δαπάνες για παιδιά διαζευγμένων γονέων: Oι δαπάνες (ιατρικά, φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα, ασφάλιστρα ζωής κ.λπ.) που καταβάλλει ο διαζευγμένος γονέας στα παιδιά του, τα οποία δεν βαρύνουν τον ίδιο (δεν συγκατοικούν με αυτόν) αλλά τον άλλο γονιό αναγνωρίζονται από την εφορία και μειώνουν το φόρο.
Eκτός από τις αποδείξεις και τις βεβαιώσεις, ο διαζευγμένος γονέας, που πληρώνει τα έξοδα των παιδιών, θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι τα τέκνα είναι προστατευόμενα του άλλου γονέα, καθώς και τα στοιχεία των τέκνων και του άλλου γονέα (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, έτος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, AΦM και ΔOY).
ΣΕΛΙΔΑ 2:
http://www.opengov. gr/minfin/ ?p=106&cp=118
ΣΕΛΙΔΑ 3:
Τα 30.000 μέλη του ΣΥΓΑΠΑ (Σύλλογος για την ανδρική και πατρική
αξιοπρέπεια) αισθάνονται ως πολίτες τρίτης κατηγορίας διότι:
1) Δεν υπάρχει ίση αντιμετώπιση στα φορολογικά. Δηλαδή, να μπορεί ο
πατέρας να δηλώνει τον αριθμό τέκνων στη φορολογική δήλωση ώστε να
έχει την φοροαπαλλαγή και να μην αναγκάζεται να αποποιείται της
γονικής του ιδιότητας.
2) Να μπορεί ο μη έχων την επιμέλεια γονέας να δηλώνει το ποσό
διατροφής που καταθέτει ώστε να του αφαιρείται από το εισόδημα.
3) Να μπορούν και οι δύο γονείς να έχουν ίσες ευκαιρίες &
διευκολύνσεις στα επιτόκια δανείων δηλώνοντας τον αριθμό τέκνων.
4) Να έχουν και οι δύο γονείς επιδόματα, άδειες και ασφαλιστικές
παροχές έστω και διαζευγμένοι
5) Στα ποσά που επιδικάζονται ως διατροφές, να υπολογίζονται τα δάνεια
και άλλα φορολογικά στοιχεία με γνώμονα την ισότητα των φύλων.
6) Να υπολογίζονται τα έξοδα ταξιδιού, επικοινωνίας, κτλ στη διατροφή
7) Να υπάρχει απαλλαγή δικαστικών εξόδων στα οικογενειακά δικαστήρια,
μειωμένες παραστάσεις, να μην είναι εκτελέσιμες άμεσα δικαστικές
αποφάσεις διατροφών κατά του μη έχοντος την επιμέλεια όταν είναι
άπορος.
8) Να είναι δωρεάν οι πραγματογνωμοσύνες για επιμέλεια.
9) Να μη δίδονται διαταγές κατασχέσεων και πλειστηριασμών στην πρώτη
κατοικία που αγοράστηκε από γονέα για τα παιδιά του.
10) Να παύσουν οι ποινικές καταδίκες για μη καταβολή διατροφής και
αυτή (η διατροφή) να δίδεται από το κράτος.
11) Να λαμβάνεται υπόψη στις διατροφές, η έρευνα του ΙΝΚΑ (Ινστιτούτο
Καταναλωτών) που αναφέρει οτι στην Ελλάδα μία οικογένεια ζει με
λιγότερο από 600 ευρώ, συνεπώς ένα παιδί μικρότερο των 4 ετών μπορεί
να ζήσει, μέσα στην οικογένεια, με 80 ευρώ.
12) Η διαμονή-κατοικία (καθώς και όλα τα έξοδα) να επιβαρύνουν ισάξια
τους δύο γονείς.
13) Οι αποδείξεις από σχολεία, φροντιστήρια, γιατρούς, κτλ που
πληρώνει ο πατέρας, να εκπίπτουν από το φορολογητέο του εισόδημα.
14) Οι ανάπηροι γονείς να τυγχάνουν ειδικών οικονομικών ωφελειών.
15) Οι γονικές άδειες να δίδονται εξ'ίσου.
16) Ισος χρόνος επιμέλειας - ίσα έξοδα για τα παιδιά.
Περίπου 800.000 μπαμπάδες και 200.000 μαμάδες έχουν περιέλθει στη
φτώχεια και συχνά σε οικονομική καταστροφή εξ'αιτίας των διατροφών,
δικαστικών εξόδων, πλάνης αποφάσεων, επακόλουθα εκτελέσεων αποφάσεων,
κτλ αλλά και λόγω έλλειψης πρόνοιας από την Πολιτεία.
Το ΔΣ του ΣΥΓΑΠΑ: Σπιτάλας Νίκος, Μελισσάρης Θεόδωρος, Γιαννάκη Ντίνα,
Καμπούρη Φανή, Παπαγεωργίου Βούλα, Γκούβερης Βαγγέλης, Γρατσονίδης
Κώστας.
ΣΕΛΙΔΑ 4:
http://www.opengov. gr/minfin/ ?p=106&cp=178#commentsΩς Πρόεδρος του
ΣΥΓΑΠΑ και εκπρόσωπος του 1.000.000 διαζευγμένων ζευγαριών, στην
Ελλάδα, ζητώ να μάθω εάν και πότε:
1) Θα πληρώνονται οι διατροφές των απόρων από το κράτος ώστε να μην
εντείνεται η αντιδικία γονέων με αντικείμενο διαμάχης (διατροφής εις
αντάλλαγμα επικοινωνίας) για τα παιδιά.
2) Θα μπορεί να δηλώνει και ο διαζευγμένος πατέρας τα παιδιά του στη
φορολογική δήλωση (για φοροαπαλλαγή αλλά και για ηθικούς λόγους).
3) Θα μπορεί ο διαζευγμένος πατέρας, να δηλώνει τη διατροφή που
καταθέτει για τα παιδιά του ώστε να αφαιρείται από τα εισοδήματά του?
Για τα δύο τελευταία υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις διοικητικών
δικαστηρίων που δικαιώνουν τους αιτούντες πατεράδες.
Εξ'άλλου, σε όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχουν οι παραπάνω ρυθμίσεις
οι οποίες βελτιώνουν τη ζωή αλλά και τις σχέσεις των γονέων με
αποτέλεσμα να γίνεται ηπιότερη η διαμάχη.
Τα παραπάνω, σε συνδιασμό με την ψυχική κατάσταση όλων των
εμπλεκόμενων ανθρώπων στο θέμα 'διαζύγιο', την απουσία διαμεσολαβητή,
οικογενειακών δικαστηρίων, πραγματογνωμόνων, ψυχολόγων και άλλων
ειδικών, την άνιση αντιμετώπιση των γονέων, την μη ύπαρξη
συνεπειμέλειας και άλλων νομοθετικών ρυθμίσεων κάνουν τη ζωή αφόρητη
στα παιδιά και στους ενήλικες.
http://www.sos-sygapa.eu
http://internationalienation.blogspot.com
Με τιμή, Νίκος Σπιτάλας
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΣΥΓΑΠΑ ΑΠΟ ΤΟ 2005 ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ. ΔΕΣΤΕ:
ΣΥΓΑΠΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
http://www.sos-sygapa.eu/dimosievmata/dim20.htm
ΣΥΓΑΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
http://sygapalexandroupolis.blogspot.com/2008/09/blog-post_ 14.html
ΣΥΓΑΠΑ ΠΑΤΡΑΣ
http://www.patrasblogs.gr/%CE% A3%CE%A5%CE%93%CE%91%CE%A0%CE%91_%CE% A0%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A3/2008/08/27/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE% A4%CE%99%CE%9F_%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5_ 27_08_2008ΣΥΓΑΠΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
http://olganos.blogspot.com
ΝΕΟ GR
http://www.neo.gr/modules.php?name=News&file=print&sid=6013
FEMMES DE SALONICA
http://www.femnetsalonica.gr/enet4-10-08.htm
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=01.12.2006,id=28235388
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ
http://internationalienation.blogspot.com/2008/05/blog-post.html
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
http://politeknoi.gr/page/2
ΠΑΙΔΙΑ
http://pessimisticlines.wordpress.com
E-MAGAZINO
http://www.e-magazino.gr/?p=1225

Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟ 2005
ΘΈΜΑ: Η έκπτωση της διατροφης που πληρωνει ο γονέας, που δεν έχει την επιμελεια των παιδιων, από το φορολογητεο εισόδημα.
Πρόκειται για νομοθετημένη αδικία / ανεπίτρεπτη διάκριση που συντελείται με κριτήριο το φύλο και την οικογενειακή κατάσταση και σαν τέτοια είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, το σύνταγμα και τους νόμους. Ως ζήτημα αφορά κυρίως τους πατέρες παιδιών (διαζευγμένους / εκτός γάμου) γιατί αυτοί κατά κανόνα δεν έχουν την επιμέλεια. Αυτοί λοιπόν, ενώ καταβάλλουν τη διατροφή που ορίζουν οι δικαστικές αποφάσεις, δεν έχουν την αντίστοιχη φοροαπαλλαγή. Γιατί; Είναι δεύτερης κατηγορίας πολίτες και άνθρωποι; Γι’ αυτούς δεν ισχύει η αρχή της ισότητας; Επιπλέον δεν έχουν καμιά οικονομική διευκόλυνση (επίδομα – ωφέλημα) από αυτές που έχει ο μη διαζευγμένος πατέρας. Αντίθετα, όλα αυτά τα ωφελείται αποκλειστικά η έχουσα κατά 98%! επιμέλεια των παιδιών μητέρα! Είναι αντισυνταγματικό να μην έχουν οι καταβάλλοντες διατροφή πατεράδες και την ανάλογη φοροαπαλλαγή κάτι που ορίζει η στοιχειώδης λογική και ο συνταγματικός νομοθέτης, και να καταδικάζονται κατά αυτό τον τρόπο σε δια βίου οικονομική ανέχεια και συνεπώς να επέρχεται η προσωπική τους καταστροφή, δεδομένης και της γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας!!!. Είναι αντισυνταγματικό να μην έχουν οι καταβάλλοντες διατροφή πατεράδες στοιχειώδη οικονομικά δικαιώματα (πχ. Στεγαστικό δάνειο με συνυπολογισμό των παιδιών μου, κλπ). Όλες οι απαράδεκτες διακρίσεις είναι αντίθετες με το Διεθνές Δίκαιο. Κατά την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επιβάλλεται η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην επιδοματική και φορολογική πολιτική του Κράτους. Καταδικάζονται συνεπώς σε οικονομική εξαθλίωση και επομένως γενική εξαφάνιση. Η συνταγματική ισότητα, φορολογική ισομέρεια, τα ίσα δικαιώματα παράλληλα με τις υποχρεώσεις, η απάλειψη των διακρίσεων, όπως προβλέπονται από το Ελληνικό σύνταγμα, το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο κλπ, εξουδετερώνονται πλήρως! κ. Υπουργέ Ως σύλλογος που προασπίζεται την γονεϊκή ισότητα, έχων πάνω από 3.000 μέλη στο Νομό Αττικής, φρονούμε ότι η λύση πρωτογενώς είναι απλή και άνευ επιβαρύνσεως για τον κρατικό προϋπολογισμό. (1) Με διασταύρωση των Α.Φ.Μ. των διαζευγμένων να γίνεται αναλογικός επιμερισμός του αφορολογήτου ορίου και των εξόδων των παιδιών που αναγράφονται σε ειδικούς κωδικούς στο Ε1. Επιπλέον, αναλόγως των παιδιών, να λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι ο πατέρας, βάσει του νόμου, επιβαρύνεται με το 60% της διατροφής, εφόσον και οι δυο γονείς είναι εργαζόμενοι. Ακόμα, ότι η δικαστικώς οριζόμενη διατροφή, περιλαμβάνει άπαντα τα έξοδα των παιδιών. (2) Εναλλακτικά, να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του πατέρα, η διατροφή καθώς και τα δικαστικά έξοδα. (Ο πατέρας κάθε δύο χρόνια σύρεται στα δικαστήρια μέχρι πέντε φορές -με τις αναβολές- μέχρι το βαθμό του εφετείου ή έξι αν φθάσουμε στον Άρειο Πάγο. Καταβάλλει δε και μέρος δικαστικών εξόδων της πρώην συζύγου). Εκτιμούμε ότι ήταν ατυχής κάποια παλαιότερη δήλωση υφυπουργού, ότι «εάν ο πατέρας καταβάλλει έξοδα για δίδακτρα, νοσήλια των παιδιών, αυτά μόνο θα αφαιρούνται από το εισόδημα του», διότι ακριβώς για τα ποσά αυτά καταβάλει διατροφή ο πατέρας προς την μητέρα, δηλαδή για να πληρώνει εκείνη τα πιο πάνω έξοδα του παιδιού. Το πρόβλημα γεννάται από τη στιγμή που ο πατέρας καταβάλει χρήματα ενώ η μητέρα παίρνει τα παραστατικά και τα εκπίπτει αυτή από το δικό της προσωπικό φορολογητέο εισόδημα. κ. Υπουργέ Επισημαίνω ότι το θέμα αυτό απασχολεί το 40% του ελληνικού λαού τουλάχιστον, δεδομένου του ογκώδους αριθμού των διαζυγίων (περίπου 10.000 το 2006 κατά τα στοιχεία της ΕΣΗΕΑ).

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2010

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, η ημερίδα ΣΥΓΑΠΑ στη Λάρισα.

100 άτομα παρακολούθησαν, 4 ομιλητές (Τριπολύτου, Καλλιέρου, Καμπούρη, Γραβάνης).
Εκπρόσωποι δικηγορικού και ιατρικού συλλόγου, εκπ΄ροσωπος του Μητροπολίτη, ο βουλευτής του ΛΑΟΣ και βουλευτές ΠΑΣΟΚ και ΝΔ έστειλαν ανακοινώσεις. Ο Πρόεδρος του ΣΥΓΑΠΑ και οι τοπικοί εκπρόσωποι (Αργυρούλης-Τσουμάνης), κοινωνικοί λειτουργοί, φορείς και πλήθος κόσμου.
Την εκδήλωση παρουσίασε ο πιο διακεκριμένος δημοσιογράφος της πόλης, κύριος Γιουρμετάκης και ολόκληρη η εκπομπή μεταδόθηκε στο πιο μεγάλο κανάλι της Θεσσαλίας TRT.
Bravo...............

http://groups.yahoo.com/group/goneas2005/message/2842