Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ

ΣΤΗ ΧΙΛΗ, ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ

http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.minhda.cl/english/prensa/detalle.php%3Fid%3D12316%26code%3DclLO/lqdKLRAM
Ειδήσεις Date: 19/Nov/2007 Ημερομηνία: 19/Nov/2007
Minister of Finance announces new bill on taxation of economic compensation arising from divorce Υπουργός Οικονομικών ανακοινώνει το νέο νομοσχέδιο για τη φορολόγηση της οικονομικής αποζημίωσης που προκύπτουν από το διαζύγιο
Andrés Velasco stated today in La Moneda that the Presidency has every intention of soon forwarding a bill on the issue and that he has absolutely no doubt that through collaboration with Congress there will be a prompt and positive solution. Andrés Velasco δήλωσε σήμερα στη La Moneda ότι η Προεδρία έχει την πρόθεση να διαβιβάσει σύντομα το νομοσχέδιο για το θέμα και ότι ο ίδιος δεν έχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι μέσω της συνεργασίας με το Κογκρέσο θα υπάρξει μια άμεση και θετική λύση.
Minister of Finance, Andrés Velasco, announced today that the Presidency will send Congress a proposal regarding the taxation of compensations arising from divorce procedures that do not constitute income and, as such, are not subject to taxes when they are established by means of a judicial determination, but are subject to a different treatment when agreed upon directly between the parties. Υπουργός Οικονομικών, Andres Velasco, ανακοίνωσε σήμερα ότι η Προεδρία θα στείλει το Κογκρέσο μια πρόταση σχετικά με τη φορολόγηση των αποζημιώσεων που προκύπτουν από τις διαδικασίες διαζυγίου που δεν αποτελούν εισόδημα και, ως εκ τούτου, δεν υπόκεινται σε φόρους, όταν είναι εγκατεστημένα μέσω μιας δικαστικής αποφασιστικότητα, αλλά υπόκεινται σε διαφορετική μεταχείριση, όταν συμφωνηθεί απευθείας μεταξύ των μερών.
Velasco, who together with Minister of the Presidency Jose Viera Gallo, received congressmen today who are interested in the issue, affirmed that “we have been discussing an issue that had already been identified as one requiring study and discussion - that of how compensations arising from divorce should be taxed. And having identified the need to deal with the problem, the administration is shuffling the technical formulas appropriate for legislating and correcting the situation.” Velasco, ο οποίος μαζί με τον Υπουργό Προεδρίας Jose Viera Gallo, μέλη του Κογκρέσου που ελήφθη σήμερα, που ενδιαφέρονται για το θέμα, επιβεβαίωσε ότι «συζητάμε ένα θέμα που είχε ήδη εντοπιστεί ως ένας που απαιτεί μελέτη και συζήτηση - ότι από τον τρόπο αποζημιώσεις που προκύπτουν από διαζύγιο θα πρέπει να φορολογούνται. Και αφού επεσήμανε την ανάγκη για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η διοίκηση είναι το ανακάτεμα των τύπων κατάλληλων τεχνικών για τη θέσπιση νομοθεσίας και τη διόρθωση της κατάστασης. "
For this formula, he said, we “will involve legal firms, have the opinion of the Internal Revenue Service and of attorneys.” Nevertheless, he highlighted that the important point is that “there is a consensus that this is a situation regarding which there is a need to pass legislation and clarify certain situations that today are unclear.” Για αυτόν τον τύπο, είπε, ότι "θα περιλαμβάνει δικηγορικά γραφεία, έχουν τη γνώμη της Φορολογικής Υπηρεσίας και των δικηγόρων." Παρόλα αυτά, τόνισε πως το σημαντικό σημείο είναι ότι «υπάρχει συναίνεση ότι αυτή είναι μια κατάσταση που υπάρχει όσον αφορά την είναι ανάγκη να περάσει νομοθεσία και να αποσαφηνίσει ορισμένες καταστάσεις που σήμερα είναι ασαφείς. "
In response to a question, Velasco affirmed that “in no way” can it be stated that the taxation of compensations agreed upon by the spouses undergoing divorce was a “move” by the Internal Revenue Service. “There was an interpretation of a current law and what happened is that when legislation was passed regarding divorce differing situations were not foreseen and what needs to be done now is make the corresponding clarification,” he affirmed. Απαντώντας σε ερώτηση, Velasco, διαβεβαίωσε ότι "σε καμία περίπτωση δεν" μπορεί να αναφερθεί ότι η φορολογία των αποζημιώσεων που συμφωνήθηκαν από τους συζύγους υποβάλλονται σε διαζύγιο ήταν μια "κίνηση" από την υπηρεσία εσωτερικού εισοδήματος. "Υπήρξε μια ερμηνεία του ισχύοντος δικαίου και αυτό που συνέβη είναι ότι, όταν ψηφίστηκε νομοθεσία σχετικά με το διαζύγιο διαφορετικές καταστάσεις που δεν είχαν προβλεφθεί και τι πρέπει να γίνει τώρα είναι να την αντίστοιχη διευκρίνιση, "αυτός επιβεβαίωσε.
He added that the Presidency fully intends to send a bill to Congress soon and said that he did not have “the least doubt that we are going to work well with the members of Congress to arrive at a prompt solution.” Πρόσθεσε ότι η Προεδρία προτίθεται πλήρως για να στείλετε ένα νομοσχέδιο στο Κογκρέσο σύντομα και είπε ότι δεν είχε «την παραμικρή αμφιβολία ότι πρόκειται για καλή συνεργασία με τα μέλη του Κογκρέσου για να καταλήξουμε σε μια άμεση λύση."
Moving on to other subjects and regarding the financial resources for Transantiago, the minister commented that the main concern is for the people who use the capital's public transportation system and that the search will continue for formulas that allow the system to work and to keep improving. Προχωρώντας σε άλλα θέματα και όσον αφορά τους οικονομικούς πόρους για Transantiago, η υπουργός σχολίασε ότι η κύρια ανησυχία είναι για τα άτομα που χρησιμοποιούν το σύστημα δημόσιων μεταφορών της πρωτεύουσας και ότι η έρευνα θα συνεχιστεί για τύπους που επιτρέπουν στο σύστημα να λειτουργήσει και να διατηρηθεί η βελτίωση. “We are not here for political games or maneuvering,” he stated. Velasco added that a minimal respect for the senators who must make decisions tomorrow affecting these resources does not permit an affirmation that the resources will be rejected. “What we will do is talk with the senators as we always do with projects of this kind,” he concluded. "Δεν είμαστε εδώ για πολιτικά παιχνίδια ή ελιγμούς," δήλωσε. Velasco πρόσθεσε ότι ένα ελάχιστο σεβασμό για την γερουσιαστές οι οποίοι πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν αύριο αυτοί οι πόροι δεν επιτρέπουν την επιβεβαίωση ότι οι πόροι θα πρέπει να απορριφθεί. "Αυτό που θα κάνουμε είναι να Συζήτηση με τους γερουσιαστές όπως κάνουμε πάντα με τα έργα αυτού του είδους, "κατέληξε.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ-ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ
http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://journals.cambridge.org/production/action/cjoGetFulltext%3Ffulltextid%3D1975512
Περίληψη
The effects of low income, urbanisation and young age population on age-adjusted rates of first marriage, divorce and live birth among the Japanese population in 46 prefectures were analysed by stepwise regression for 1970 and for 1975. Οι επιπτώσεις των χαμηλών εισοδημάτων, η αστικοποίηση του πληθυσμού και των νέων σε ηλικία με την ηλικία προσαρμοσμένο ποσοστό του πρώτου γάμου, διαζυγίου και ζώντων γεννήσεων μεταξύ των ιαπωνικών πληθυσμού σε 46 νομούς που αναλύθηκαν από την σταδιακή υποχώρηση για το 1970 και για το 1975. During this period, Japanese society experienced a drastic change from long-lasting economic growth to serious recession in 1973. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ιαπωνική κοινωνία γνώρισε μια δραματική αλλαγή από την μακρόχρονη οικονομική ανάπτυξη σε σοβαρή ύφεση το 1973. In both 1970 and 1975, the first marriage rate for females was inversely related to low income and the divorce rates for both males and females were positively related to low income. Σε αμφότερες τις 1970 και 1975, ο πρώτος συντελεστής γάμος για τις γυναίκες ήταν αντιστρόφως ανάλογες με το χαμηλό εισόδημα και τα ποσοστά διαζυγίου και για τους δύο άνδρες και γυναίκες ήταν συνδέεται ευθέως με χαμηλό εισόδημα. The live birth rate was significantly related to low income, urbanisation and young age population only in 1975. Το ποσοστό γεννήσεων ήταν συνδεδεμένη με σημαντικά χαμηλό εισόδημα, η αστικοποίηση και οι νέοι του πληθυσμού σε ηλικία μόλις το 1975. The first marriage rate for females and the divorce rates for both sexes increased significantly but the first marriage rate for males and live birth rate significantly decreased between 1970 and 1975. Ο πρώτος γάμος ποσοστό για τις γυναίκες και τα ποσοστά διαζυγίου και για τα δύο φύλα αυξάνεται σημαντικά, αλλά ο πρώτος συντελεστής του γάμου για τους άνδρες και ποσοστό γεννήσεων μειώθηκε σημαντικά μεταξύ 1970 και 1975. These findings suggest that low income was the essential factor affecting first marriage for females and divorce for males and females. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι τα χαμηλά εισοδήματα ήταν το βασικό παράγοντα που επηρεάζει τον πρώτο γάμο για τις γυναίκες και το διαζύγιο για άνδρες και γυναίκες.
(Received March 25 1992) (Received 25 Μαρτίου 1992)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου